Sokolohrad (ns)(298) Souřadnice wgs84 (GPS) 49.71447222220N,15.71382500000E Nadmořská výška 490

hrad
nepatrné zbytky zdí
volně přístupno

Z hradu se nedochovalo nic. Jen vysoká skála na níž byl vystaven je svědkem přítomnosti malého hrádku. Procházka údolím Doubravy rozhodně však stojí za to. Ze zastávky Bílek u Havlíčkova Brodu 2,5 km po zelené nebo červené turistické značce.

Historie.
Hrad Sokolov, nazývaný také Sokolohrady, stával na skalnatém ostrohu při pravém břehu řeky Doubravy mezi vesnicemi Bílkem a Libickou Lhotkou.
Sotva znatelné zříceniny hradu jsou ukryty v hustém lese v blízkosti skály zvané Čertův stolek. Asi 10 m od cesty vedoucí od Bílku směrem k řece býval první příkop, který v polokruhu obklopoval předhradí s dvorem a oběma konci ústil do Doubravského údolí. Za ním se rozkládal druhý, mnohem hlubší příkop, naplněný dnes kamením z rozvalin hradu. Z hradu Sokolova zůstaly jen nepatrné zbytky. U levého rohu příkopu blízko rokle je nepatrně znatelná vyvýšenina, ukrývající snad základy bývalé věže. V její blízkosti bývalo zřejmě nádvoří, nepatrné zbytky zdiva vymezují trojhranný prostor. U bývalé věže pravděpodobně stávala i brána, kudy se vcházelo do hradu.
Nejstarší dějiny hradu Sokolova ani jeho zakladatel nejsou známi. První zpráva o něm je teprve z doby kolem r. 1404, kdy náležel loupeživým rytířům Janu z Chotělic a Pavlu Hubenkovi ze Žíšova. Proto byl zřejmě v r. 1407 obléhán královským vojskem a brzy poté asi zpustl. V pramenech se sice jako hrad uvádí ještě r. 1437, kdy odúmrtí připadl českému králi, byl však určitě neobyvatelný, neboť se v r. 1456 připomíná pouze jako ?hradiště řečené Sokolov". V tomto roce náležel k malečskému statku.
Hrad zřejmě sloužil k ochraně libické stezky a později pravděpodobně střežil i novou cestu směřující k Chotěboři. Na této nové cestě byl asi v blízkosti hradu postaven dřevěný most, neboť v r. 1456 je v deskách zemských zmíněn Sokolov ?nad mosty". Dřevěný most zřejmě umožňoval snadnější přechod přes Doubravské údolí a v případě nebezpečí mohl být zničen, a tím znesnadněn přechod na druhý břeh řeky Doubravy.
Podle pověsti stávaly nad údolím řeky Doubravy tři hrady. Proto bývala v lidovém podání zřícenina hradu Sokolova také nazývána Sokolovskými hrady nebo jen Sokolohrady. Tato pověst vznikla zřejmě podle zdaleka viditelných věží nebo bašt, které asi byly součástí opevnění hradu Sokolova. V jeho blízkosti stávala i ves Dolní Sokolovec, která je i s nedalekou vesnicí Horním Sokolovcem poprvé doložena r. 1456 jako součást malečského statku bratrů Heřmana a Jiříka z Malce. V r. 1544 byl Dolní Sokolovec již pustý, r. 1652 stály na jeho místě dva domy. Snad ještě v 16. století v blízkosti pusté vsi Dolního Sokolovce z bývalých dvorů vznikly dnešní vsi Horní a Dolní Sokolovec, pojmenované po původních vesnicích.

Literatura:
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989


 

FOTO GALERIE